Neva Group

Posted by

Tìm thấy 33 bình luận
NNL (Ko)
BB (Manager)
Ẩn danh đã

• 2 năm trước

Đầu cắt moi
Ẩn danh
Ngọc (content)
Đầu cắt moi<

Tìm thấy 33 bình luận

NNL (Ko)

BB (Manager)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Đầu cắt moi

Ẩn danh

Ngọc (content)

Đầu cắt moi đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

MTL (NVBH)

HT❤️ đã
• 2 năm trước

Baobi (Mkt)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

đã
• 2 năm trước

Nhân viên quèn (Nhân viên quèn)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 tháng trước

ko (ko)

Chán đời (Nhân viên quèn)

5 sao

0

4 sao

0

3 sao

5

2 sao

4

1 sao

24

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 33 bình luận
NNL (Ko)
BB (Manager)
Ẩn danh đã

• 2 năm trước

Đầu cắt moi
Ẩn danh
Ngọc (content)
Đầu cắt moi<