NEXTOP CO.,LTD

Posted by

Tìm thấy 17 bình luận
HR Tập tọe (HR Admin)
Yo man
dev đã

• 8 tháng trước

Ẩn danh đã

• 8 thán

Tìm thấy 17 bình luận

HR Tập tọe (HR Admin)

Yo man

dev đã
• 8 tháng trước

Ẩn danh đã
• 8 tháng trước

Ẩn danh đã
• 8 tháng trước

ssss

Ẩn Danh.L (Test)

Cựu Dev (Java Dev)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Vô Danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

mèo mon (Tester)

Test đã
• 2 năm trước

Vô Danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

dự định pv Tester đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Milion đã
• 2 năm trước

Ngứa tay đã
• 2 năm trước

Ẩn danh (Dev mới)

Vô Danh đã
• 2 năm trước

Dev cứng đã
• 2 năm trước

Định apply đã
• 2 năm trước

cô bé dễ thương

Định apply đã
• 2 năm trước

Over road đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

T éo phải robot (Từng là dân quèn)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh (dev(old))

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

5 sao

2

4 sao

1

3 sao

6

2 sao

5

1 sao

3

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 17 bình luận
HR Tập tọe (HR Admin)
Yo man
dev đã

• 8 tháng trước

Ẩn danh đã

• 8 thán