Ocean Edu

Posted by

Tìm thấy 20 bình luận
Tiểu ngư nhi (nhân viên tổng đài)
Ẩn danh đã

• 3 năm trước

Ẩn danh đã

• 3 năm t

Tìm thấy 20 bình luận

Tiểu ngư nhi (nhân viên tổng đài)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

đang định ứng tuyển đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Thất nghiệp lang thang

ẩn danh (anonymous)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Nam đã
• 3 năm trước

Ẩn danh (Ứng viên)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh (marketing quèn)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh (manager)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh (sale)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Người đã cũ (NV quèn)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Nói ít thôi- LÀm đi đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 1 năm trước

Thomas (Staff)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Nguyễn Hằng đã
• 3 năm trước

5 sao

5

4 sao

8

3 sao

1

2 sao

0

1 sao

6

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 20 bình luận
Tiểu ngư nhi (nhân viên tổng đài)
Ẩn danh đã

• 3 năm trước

Ẩn danh đã

• 3 năm t