PeopleOne

Posted by

Tìm thấy 5 bình luận
Lương quốc khang
Abc (Xyz)
Ẩn danh đã

• 3 năm trước

Dev cũ đã

• 3 năm tr

Tìm thấy 5 bình luận

Lương quốc khang

Abc (Xyz)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Dev cũ đã
• 3 năm trước

Abc (Xyz)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

123 (Nhân viên)

Dev cũ đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Hải Trang Huyền Dũng People One đã
• 2 năm trước

cu li quèn (Làm tất ăn cả)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Hải Trang Huyền Dũng People One đã
• 2 năm trước

Hải Trang Huyền Dũng People One đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Hải Trang Huyền Dũng đã
• 2 năm trước

5 sao

1

4 sao

1

3 sao

1

2 sao

0

1 sao

2

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 5 bình luận
Lương quốc khang
Abc (Xyz)
Ẩn danh đã

• 3 năm trước

Dev cũ đã

• 3 năm tr