PSC Telecom

Posted by

Tìm thấy 3 bình luận
Interview Fail (BA Quèn)
Ẩn danh đã

• 3 năm trước

Ẩn danh đã

• 3 năm trước

Tìm thấy 3 bình luận

Interview Fail (BA Quèn)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Hoàng Long (DEV)

Senior đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 tuần trước

kẻ đào tẩu (thực tập)

Doccocaubai đã
• 4 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

5 sao

0

4 sao

0

3 sao

0

2 sao

1

1 sao

2

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 3 bình luận
Interview Fail (BA Quèn)
Ẩn danh đã

• 3 năm trước

Ẩn danh đã

• 3 năm trước