Review công ty F&B IT Solutions Corporation Company(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


F&B IT Solutions Corporation Company


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

INTERN (Dev quèn)Công ty này là bình phong Namtech tuyển là ghi Fbis nhưng vào là sẽ làm Namtech, chạy qua coi review là biết, tuyển intern như tuyển gà. Do nhận project quá nhiều nên intern vào 1 2 ngày là đẩy cho vào PJ luôn. Dí và thúc rất nhiều, nên anh em nào vào thì cân nhắc.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

F&B IT Solutions Corporation CompanyReview Công ty

F&B IT Solutions Corporation Company