Review công ty Feelsync System(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Feelsync System


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Mr.6 (Dev)Công ty outsource, làm tạm dc, lương ổn, dự án ko đều, delay feedback, ko chuyên nghiệp lắm

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Feelsync SystemReview Công ty

Feelsync System

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *