Review công ty FINALSTYLE(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


FINALSTYLE


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Con bọ (Gà mờ)công ty không phản hồi mail của ứng viên . Khá thiếu chuyên nghiệp không khâu tuyển dụng.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FINALSTYLEReview Công ty

FINALSTYLE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *