Review công ty Firefly Innovative(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Firefly Innovative


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Gà (Dev quèn)Ấn tượng đầu tiên là gọi phỏng vấn nghe giọng cứ khinh khỉnh, như mình không xứng nói chuyện với bả vậy. Mấy cô mấy chị thấy ứng viên không xứng với quý công ty thì làm ơn để chúng tôi yên, mới gọi hỏi han mà khinh người ra mặt vậy thì gọi chi cho mất thời gian.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Firefly InnovativeReview Công ty

Firefly Innovative