Review công ty FREIGHTEK(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


FREIGHTEK


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhQuá chán né né dùm vô làm rồi hối hận nha tăng ca 10h đêm k lương

Ẩn danh đã

2 tháng trước

tặng 1 like vì nói đúng!!!

Ẩn danh (Dev quèn)Đừng vào làm, tốn thời gian, công ty gia đình, đã vậy còn trốn thuế, trốn BHXH

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FREIGHTEKReview Công ty

FREIGHTEK