Review công ty FTSHRM(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


FTSHRM


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

HRM (Nhanvien)Công ty trẻ, môi trường năng động. Sản phẩm khá OK. Mức lương không có giới hạn và tuỳ theo năng lực.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FTSHRMReview Công ty

FTSHRM