Review công ty Gamee Studio(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Gamee Studio


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Someone)Đi phỏng vấn vị trí Game Designer và được hỏi kiến thức về lập trình. Hỏi hay lắm

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Gamee StudioReview Công ty

Gamee Studio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *