Review công ty Giant International(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Giant International


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Giang Giang2 ông sếp không thống nhất về mặt quan điểm. Mỗi ý kiến luôn nói nghe từ Nv mà toàn áp vô ý cá nhân to như cái bánh xe bò.Được mỗi sếp Ben thì cũng thay đổi nhìu quá gùi.Được những trụ cột cũ thì đi hết rồi. lãnh đạo mới thì tự ái cá nhân cao quá cao hết sức

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Giant InternationalReview Công ty

Giant International