Review công ty House3D(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


House3D


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Chán (Intern)Toàn junior làm với nhau. Intern 2/3 công ty. Hr như cứt.

Ẩn danhChậm lương nhân viên. Đến khi nghỉ rồi cũng hẹn nên hẹn xuống việc trả lương quá thất vọng

Ẩn danhcty như đb ý, nợ lương từ a đến z mà giám đốc thì vẫn thấy up ảnh ăn chơi nhảy múa bay từ nam ra bắc

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

House3DReview Công ty

House3D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *