Review công ty HR Eye Consulting(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


HR Eye Consulting


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh-Nợ lương, lươn lẹo, gần 1 năm rồi không chịu trả cho nhân viên cũ.- Lừa đảo, đổi tên công ty cũ thành HR Eye Consulting để tiếp tục xây dựng lại đế chế. :))- Công ty cũ là J-Job( Kokuen Tenko) mọi người né ra nhé.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HR Eye Consulting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *