Review công ty Hưng Vượng Corporation(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


Hưng Vượng Corporation


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Nhân viên quèn)Công ty ngu như bò. Lãnh đạo không có năng lực

Dân đenCông ty như l, đối xử với nhân viên như cức

Bán hàng rongTập làm tập đoàn như trẻ lên 3. Phát triển dự án thì lấy toàn mấy bãi phân.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hưng Vượng CorporationReview Công ty

Hưng Vượng Corporation