Review công ty ICADO(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


ICADO


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Dev)Bởi vì công ty không thuộc về IT, mà chỉ có phòng ban về IT nên công việc phải tự lực là chính. Bù lại sếp cũng thông cảm và cố gắng hiểu mindset bên IT. Công ty không quá gắt gao, không OT nhiều, lâu lâu được dẫn đi ăn, mỗi năm cũng hỗ trợ tiền đi du lịch.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

ICADOReview Công ty

ICADO