Review công ty IconTech(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


IconTech


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Dev (Dev)Công ty có tuyển intern k mn

Ẩn danhThằng Hoàng què như như chó. Đéo biết làm cái gì. Lết lết nhục bỏ mẹ.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

IconTechReview Công ty

IconTech