Review công ty IELTS Gia Sư(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


IELTS Gia Sư


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

. (.)Được HR thông báo sẽ báo kết quả trong vài ngày , nhưng khi hỏi thì bạn ấy lại seen tin nhắn , dù không phù hợp thì ứng viên cũng cần được tôn trọng , xin cảm ơn đã đọc

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

IELTS Gia SưReview Công ty

IELTS Gia Sư