Review công ty Inspius(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Inspius


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Super man (Dev quen)Chưa gì yêu cầu xem bảng lương, bảo là global rule,Đi cãi nhau vs ứng viên, Ứng viên từ chối => Drama, kêu liên kết vs hội HR sẽ feedback.Bảo biển nhiều cá mà vẫn spam chat úng viên

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Inspius

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *