Review công ty Joommasters(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Joommasters


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Chịu chịu (Dev quèn)Công ty vừa bé vừa hôi. Làm việc thì không có quy trình

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

JoommastersReview Công ty

Joommasters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *