Review công ty Jump Arena(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Jump Arena


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Trẫm (Nv quèn)mk thấy cách làm việc ở đây k thống nhất và có phần cảm tính. Nếu muốn có 1 việc làm lâu thì k nên vào đây

Na Na (Ứng Viên Hụt)Hời ơi, lúc tuyển thì chào trước đon sau, sau khi phỏng vấn xong nghe lương bổng xong thì không 1 lời … ko 1 email… nhân sự quá tệ

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Jump ArenaReview Công ty

Jump Arena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *