Review công ty K-Decor(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


K-Decor


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

nhân sự (nhân sự)Nhân viên lâu năm được việc thì đuổi hết , tuyển mới toàn ngồi chơi .

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

K-DecorReview Công ty

K-Decor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *