Review công ty Key Tronic Việt Nam(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Key Tronic Việt Nam


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

công ty quần què (HR)Công ty quần què, sếp ủng hộ chia phe kết phái, khống giá ăn chênh lệch.Nhân sự thì lôi người công ty cũ qua lập hội kết phái. Chế độ thì tạm ổn so mới mức thu nhập Đà Nẵng, vẫn tiếp tục làm việc cho đến khi tìm được công việc khác.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Key Tronic Việt NamReview Công ty

Key Tronic Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *