Review công ty Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Win(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Win


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Long (Dev)Công ty đúng bần, hẹn gọi phỏng vấn. Báo đậu vài ngày sau thì bảo không tuyển nửa. Vài hôm sau lại kêu đi làm. Sếp thì keo kiệt không tôn trọng nhân viên. Leader thì nói chuyện khó nghe.Lúc nào cũng dân chủ, tự do. Nhưng không làm theo ý là này nọ. Quá chán.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ WinReview Công ty

Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Win

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *