Review công ty Kytek Software(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Kytek Software


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

dev xịn (dev)cty ép lương ứng viên, đi pv ông tech lead éo hỏi câu gì ra hồn lại đi nhận xét cv của ứng viên??? phỏng vấn xong éo thấy báo kết quả gì????

Javascript (Quèn)Cty đa cấp coin. Né gấp

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Kytek Software