Review công ty LAICHI LLC(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


LAICHI LLC


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Dev quèn)Công ty cùi, tech lỗi thời, quản lý không năng lực. Phù hợp để an phận tuổi già

Dev (Dev quèn)Công ty tốt, nên join, phù hợp với intern và fresher

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

LAICHI LLCReview Công ty

LAICHI LLC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *