NAM HUONG COMMUNICATION & INVESTMENT CORPORATION

Posted by

Tìm thấy 6 bình luận
Từng làm ở đây
Ẩn danh (Intern)
Ẩn danh (NV quèn)
Ẩn danh đã

• 2 năm trước

thất nghiệp đã

Tìm thấy 6 bình luận

Từng làm ở đây

Ẩn danh (Intern)

Ẩn danh (NV quèn)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

thất nghiệp đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Nam Hương đ’ bao h quên (Quèn)

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh (NV quèn)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

5 sao

0

4 sao

0

3 sao

0

2 sao

1

1 sao

5

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 6 bình luận
Từng làm ở đây
Ẩn danh (Intern)
Ẩn danh (NV quèn)
Ẩn danh đã

• 2 năm trước

thất nghiệp đã