Open Techiz

Posted by

Tìm thấy 3 bình luận
nên né
Ẩn danh đã

• 3 năm trước

Ẩn danh đã

• 3 năm trước

Tìm thấy 3 bình luận

nên né

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Người đã đi phỏng vấn về (Cùi bắp)

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

Ẩn danh đã
• 3 năm trước

TTS

dev đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

Ẩn danh đã
• 2 năm trước

5 sao

1

4 sao

0

3 sao

0

2 sao

0

1 sao

2

Cho điểm công ty ( 1 ~ 5 sao )

Tìm thấy 3 bình luận
nên né
Ẩn danh đã

• 3 năm trước

Ẩn danh đã

• 3 năm trước